Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Šárka Svobodová, Vrbenská 61, 370 06 České Budějovice
IČ 72143576
Telefon: 736 120 714
e-mail: malirkasarka@gmail.com
(dále jen „prodávající“)

2. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících a mě jakožto prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.sarkasvobodova.cz

3. Ustanovení těchto podmínek je nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a podmínky jsou vyhoveny v českém jazyce. Znění podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

 

2. DEFINICE

1. Prodávající sděluje, že komunikuje primárně na dálku. Proto i pro smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, aby se prodávající a kupující spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti. Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.sarkasvobodova.cz („webové rozhraní e-shopu“)

 • a. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží
 • b. Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude hradit kupující za doručení zboží, a to včetně jeho zabalení
 • c. Celková cena je součet ceny a ceny za dopravu
 • d. Faktura je daňový doklad vystavení na celkovou cenu
 • e. Objednávka je závazný návrh kupujícího na uzavření smlouvy o koupi zboží s prodávajícím
 • f. Kupující je osoba nakupující na e-shopu webového rozhraní www.sarkasvobodova.cz
 • g. Zboží je vše, co může kupující nakoupit na e-shopu webového rozhraní www.sarkasvobodova.cz

 

3. OBECNÁ PONAUČENÍ A USTANOVENÍ

1. Koupě zboží je možná jen přes webové rozhraní e-shopu

2. Při nákupu zboží má kupující povinnost poskytnout prodávajícímu všechny informace v objednávce správně a pravdivě. Informace, které kupující poskytne v objednávce považuje prodávající za správné a pravdivé.

 

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu prodávající a kupující uzavírají v českém jazyce.

2. Smlouva je uzavíraná na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku platí kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (zejména přístup k internetu), žádné další náklady účtované prodávajícím nad rámec celkové ceny nemusí kupující očekávat. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace mezi kupujícím a prodávajícím jsou na dálku využity.

3. K tomu, aby mohl kupující a prodávající smlouvu uzavřít, je třeba aby kupující vytvořil na e-shopu objednávku. V tomto návrhu smlouvy musí být uvedeny následující údaje:

 • Informace o nakupovaném zboží (na e-shopu označujete zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „přidat do košíku“).
 • Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží. Tyto informace budou zadány v rámci tvorby objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě vámi zvoleného zboží, způsobu jeho doručení a platby.
 • Identifikační a kontaktní údaje kupujícího slouží k tomu, aby prodávající mohl doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

4. V průběhu tvorby objednávky může kupující až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „potvrdit nákup“ kupující objednávku dokončí. Před stiskem tlačítka musí kupující ještě potvrdit souhlas s těmito podmínkami, jinak v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „potvrdit nákup“ budou všechny vyplněné informace odeslány prodávajícímu.

5. Na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího bude odeslán e-mail s potvrzenou objednávkou. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a odkaz na tyto podmínky. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky tvoří nedílnou součást smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

6. Mohou nastat i případy, kdy nebude prodávající schopen objednávku potvrdit. Jedná se především o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů zboží, než je ze strany prodávajícího umožněno. Informace o maximálním počtu kusů zboží je vždy uvedena u konkrétního zboží v rámci e-shopu. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, že prodávající nebude schopen objednávku kupujícímu potvrdit, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat a bude zaslán návrh na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující opravený návrh smlouvy potvrdí.

7. V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, není prodávající povinen kupujícímu zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy kupující obdržel potvrzení objednávky a došlo tedy k uzavření smlouvy. V takové situaci bude prodávající kupujícího bez prodleně kontaktovat a zašle kupujícímu nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobně oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující nový návrh smlouvy prodávajícímu potvrdí. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných produktů stejného charakteru nebo chybí či přebývá cifra.

8. V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny.

9. V některých případech může prodávající umožnit slevu na nákup zboží. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby prodávající v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude mu poskytnuto zboží se slevou. V opačném případě bude zboží poskytnuto za plnou platnou cenu.

 

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozřejmě ve smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u zboží v rámci e-shopu a cenou uvedenou v návrhu objednávky se uplatní cena uvedená v návrhu objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve smlouvě. V rámci návrhu objednávky je též uvedena cena za dopravu.

2. Celková cena je uvedena včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

3. Platbu celkové ceny bude prodávající po kupujícím požadovat po uzavření smlouvy a před předáním zboží. Úhradu celkové ceny kupující provede:

 • Bankovním převodem. Informace pro provedení platby jsou kupujícímu zaslány v rámci potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je celková cena splatná do 3 dnů od přijetí objednávky.

4. Faktura bude vystavena prodávajícím v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zalána na e-mailovou adresu kupujícího.

5. Vlastnické právo ke zboží na kupujícího přechází při uhrazení celkové ceny a převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním částky na účet prodávajícího.

 

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Zboží bude kupujícímu doručeno dle skladových dostupností u konkrétního zboží, nejpozději do 30 dnů dle způsobu zvoleného kupujícím. Nebude-li s kupujícím domluvena jiná doba dodání – například při koupi zboží na objednávku. Zboží prodávající odesílá prostřednictvím České pošty.

2. V případě objednání zboží v rámci předobjednávky může být zboží doručeno v době delší než 30 dnů. Kdy toto bude odsouhlaseno dopředu kupujícím.

3. Zboží je možné doručit v rámci ČR a na Slovensko.

4. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba uvedená v těchto podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

5. Po převzetí zboží od dopravce je povinností kupujícího zboží zkontrolovat – zejména neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnosti neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není kupujícího povinnost zboží od dopravce převzít.

6. V případě porušení povinnosti ze strany kupujícího převzít zboží, s výjimkou případu dle čl. 6.5 podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího zboží kupujícímu doručit. Zároveň to, že kupující zboží nepřevezme, není odstoupení od smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Pokud se prodávající rozhodne odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy kupujícímu toto odstoupení doručí. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok uhrazení ceny za dopravu kupujícím a případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

7. Pokud je důvodů vzniklých na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je povinností kupujícího nahradit prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ves smlouvě a náklady jsou splatné do 3 dnů od doručení e-mailu.

8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl.6.5 podmínek, na kupujícího nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoliv znehodnocením zboží.

9. V případě, že zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, bude prodávající kupujícího informovat v případě že:

 • a. Mimořádný výpadek výroby zboží, přičemž kupujícímu bude sdělena nová očekávaná doba dostupnosti nebo informace o tom, že nebude zboží možné dodat.
 • b. Prodlení s dodáním zboží od dodavatele prodávajícího, přičemž prodávající vždy sdělí novou očekávanou dobu dodání.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Prodávající se zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na zboží podle č. 6.8. podmínek je zboží bez vad, zejména pak, že zboží:

 • a. Odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem.
 • b. Je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíte.
 • c. Je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.
 • d. Je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá.
 • e. Množství, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením.

2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 a 2117 a §2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

3. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1., musí kupující prodávajícího neprodleně takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy zboží reklamovat) zasláním e-mailu přímo na malirkasarka@gmail.com. Pro reklamaci může kupující také využít vzorový formulář, který byl odeslán v e-mailu s potvrzením objednávky. V uplatnění práva z vadného plnění je možné zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího dále měnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s uplatněným právem kupujícího z vadného plnění.

4. Má-li zboží vadu má kupující následující práva:

 • a. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží, nebo
 • b. na odstranění vady zboží ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

5. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady

6. Dále má kupující právo na:

 • a. přiměřenou slevu z ceny, nebo
 • b. odstoupení od smlouvy, jestliže:
  • a. prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy
  • b. se vada zboží projevuje opakovaně
  • c. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  • d. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolnosti zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7. právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná

8. v případě, že si vadu na zboží způsobil kupující sám, práva z vadného plnění mu nenáleží

9. vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání

10. při uplatnění reklamace vystaví prodávající písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 • a. datum, kdy kupující reklamaci uplatnil,
 • b. co je obsahem reklamace,
 • c. jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje,
 • d. kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

11. nedohodne-li se kupující a prodávající na delší lhůtě, bude reklamace vyřízena do 30 dnů od obdržení reklamace. Ohledně vyřízené reklamaci bude prodávající kontaktovat kupujícího e-mailem. Pokud tato lhůta marně uplyne, má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

12. Přijetí reklamace potvrdí prodávající kupujícímu písemně e-mailem, kde bude uveden i způsob vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrady za náklady účelně vynaložené. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzením o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je povinností kupujícího původní zboží vrátit, náklady za toto vrácení hradí prodávající.

13. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. K odstoupení od smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím od jeho počátku může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanovených podmínkách, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

2. V případě, že je kupující spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do 14 dnů od jeho převzetí. V případě, že kupující uzavřel smlouvu s prodávajícím, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží a v případě, že uzavřeli smlouvu, na základě které bude zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, začíná lhůta běžet dnem dodání první dodávky.

3. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným způsobem. Nejenom písemně odesláním e-mailu na malirkasarka@gmail.com, ale také například pomocí telefonu nebo přes chat v Messengeru či WhatsAppu. Nebo lze využít vzorového formuláře, který byl kupujícímu zaslán v e-mailu s potvrzením objednávky.

4. Ani jako spotřebitel nemůže kupující odstoupit od smlouvy v případech, kdy je předmětem smlouvy plnění uvedené v §1837 Občanského zákoníku

5. Lhůta k odstoupení dle čl.8.2 podmínek se považuje za zachovanou, pokud v jejích průběhu odešle kupující oznámení, že od smlouvy odstupuje.

6. V případě odstoupení od smlouvy dle č. 8.2. podmínek jste povinni zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu. Kupující má nárok na vrácení ceny za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsem pro dodání zboží nabízela. V případě odstoupení z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou smlouvu, hradí náklady spojené s navrácením prodávající, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který prodávající při dodání zboží nabízí.

7. V případě odstoupení od smlouvy bude kupujícímu cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený kupujícím. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží obdrží prodávající zpět. Zboží musí kupující vrátit čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. podmínek však kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží, tj. způsobem, jakým byste se se zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že prodávající cenu ještě nevrátil, je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na vrácení ceny.

9. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv předtím, než kupujícímu dodá zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Od smlouvy také prodávající může odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

9. ŘEŠENÍ SPORU SE SPOTŘEBITELEM

1. Prodávající není ve vztahu s kupujícím vázán žádnými kodex chování ve smyslu ustanovení §1826 odst.1 písm. e) Občanského zákoníku.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajištuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy malirkasarka@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašle kupujícímu na jím uvedenou elektronickou adresu.

3. k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká ob-chodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, inter-netová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavře-né elektronickými prostředky.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním mís-tem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud právní vztah vzniklý mezi kupujícím a prodávajícím obsahuje mezinárodní pr-vek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

2. Veškerou komunikace mezi kupujícím a prodávajícím bude probíhat elektronickou poštou. E-mailová adresa prodávajícího je uvedena v identifikačních údajích. Kore-spondence bude zasílána na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě nebo přes kterou kupující prodávajícího kontaktoval.

3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a ku-pujícím. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pan-demie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), prodávající nenese odpo-vědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od Smlouvy odstoupit.

5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstou-pení od Smlouvy.

6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 1. 2023.

 

Formulář pro reklamaci ke stažení

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení